مرکز افکار سنجی

یکی از موانع جدی سد راه رسانه ها، پرداختن به موضوعات فرعی و غیراساسی است. بدین شکل که صاحبان رسانه و خبرنگاران صرفا مشاهدات عینی و مسائل پیرامونی خود را به کل جامعه تعمیم می دهند و همین امر منجر به غیر واقعی شدن تحلیل ها و اشتباهات محاسباتی اصحاب رسانه و به تبع آن مسئولین امر می شود. یقیناً انتخاب درست موضوعات و تحلیل علل بوجود آمدن پدیده های مختلف، مساله مهمی برای رسانه هاست که رسانه های روز دنیا با استفاده از ابزار افکارسنجی و نظرسنجی های علمی این خلا را جبران می کنند و از بوجود آمدن خطای هاله ای ناشی از تعمیم اشتباه موضوعات پیرامونی جلوگیری می کنند. موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر به آن توجه شده و به جهت تمرکز  بیشتر رسانه ها در پایتخت، بیشتر سوژه ها و تولیدات رسانه ای مربوط به تهران شده و برای مردم سایر مناطق کشور کمتر قابل استفاده است. این نقیصه باعث شده تا فاصله رسانه ها با توده های مردم روز به روز بیشتر شده و از اثر گذاری آنها کاسته شود. به همین منظور انجام نظرسنجی های دوره ای و تحلیل نتایج آنها به سه صورت نظرسنجی میدانی، نظرسنجی تلفنی و نظرسنجی اینترنتی، در باشگاه باران پیش بینی شده است که نتایج و تحلیل های آن در اختیار رسانه های متقاضی قرار می گیرد.